Kannapolis native Chris Sembroski Goes to Space

"